Zásady zpracování osobních údajů

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás (dále též Subjekt údajů) o tom, jak společnost 
Bee Bang, s.r.o., IČ 07465131, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 301048 (dále jen Společnost) a poskytovatelé finančních služeb a produktů (dále jen Poskytovatelé) a ostatní zpracovatelé, jejichž seznam a kontaktní údaje jsou dostupné pod tímto hypertextovým odkazem www.beehypo.cz/zpracovatele (dále jen Zpracovatelé), shromažďují, uchovávají, využívají a jinak zpracovávají Vaše osobní údaje získané při provozování internetového portálu beehypo.cz (dále jen Portál). Při nakládání s Vašimi osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky i Evropské unie, a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ") a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR"). Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:
 1. zpracování osobních údajů během Vašeho používání Portálu,
 2. zpracování osobních údajů během plnění smluv se zákazníky (uživateli Portálu) a s dodavateli Společnosti,
 3. zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společnosti,
 4. zpracování osobních údajů sdělených Vámi v průběhu telefonního hovoru s naším operátorem
 5. a na zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností.

1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Zpracovateli zpracovávány pro tyto účely:
 1. Plnění smluv a obchodních vztahů Společnosti se zákazníky (uživateli Portálu) při srovnání finančních služeb a produktů Poskytovatelů. Zejména za účelem:
  1. vyřízení Vaší žádosti o aktivaci porovnání nabídek finančních produktů a služeb Poskytovatelů,
  2. vyřízení Vaší žádosti o kontaktování a předání osobních údajů Vámi preferovanému Poskytovateli za účelem předložení dalších informací o nabídce a smluvních podmínkách finančního produktu nebo služby, kterou nezávazně poptáváte. Preferovaný Poskytovatel může Vámi předané údaje použít k předběžnému posouzení, zda splňujete podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu nebo služby, o nějž jste projevil(a) zájem.
 2. Plnění právních povinností Společnosti (zejména povinnosti ve smyslu účetní, daňové a jiné legislativy, předávání osobních údajů orgánům státní správy);
 3. Zasílání obchodních sdělení a nabídek Společnosti (Společnost může předkládat a zasílat obchodní sdělení, newslettery nebo nabízet služby a produkty prostřednictvím e-mailu, telefonu a Portálu);
 4. Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, zejména při:
  1. předcházení vzniku škod na majetku Společnosti;
  2. prevence podvodného jednání, kterému může být Společnost vystavena;
  3. rozvoji a vývoji poskytovaných služeb Společnosti;
  4. vedení soudních či jiných sporů;
 5. Ochrana oprávněného zájmu Společnosti
 6. Vyřizování Vašich požadavků prostřednictvím elektronických formulářů.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost jsou oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:
Údaje subjektu údajůÚčely zpracování
Jméno a příjmeníPlnění smluv a obchodních vztahů Společnosti se zákazníky (uživateli Portálu), Plnění právních povinností Společnosti, Zasílání obchodních sdělení a nabídek Společnosti, Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, Ochrana oprávněného zájmu Společnosti, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Kontaktní adresaPlnění smluv a obchodních vztahů Společnosti se zákazníky (uživateli Portálu), Plnění právních povinností Společnosti, Zasílání obchodních sdělení a nabídek Společnosti, Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, Ochrana oprávněného zájmu Společnosti, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mailPlnění smluv a obchodních vztahů Společnosti se zákazníky (uživateli Portálu), Plnění právních povinností Společnosti, Zasílání obchodních sdělení a nabídek Společnosti, Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, Ochrana oprávněného zájmu Společnosti, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní čísloPlnění smluv a obchodních vztahů Společnosti se zákazníky (uživateli Portálu), Plnění právních povinností Společnosti, Zasílání obchodních sdělení a nabídek Společnosti, Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, Ochrana oprávněného zájmu Společnosti, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Datum narozeníPlnění smluv a obchodních vztahů Společnosti se zákazníky (uživateli Portálu), Plnění právních povinností Společnosti, Zasílání obchodních sdělení a nabídek Společnosti, Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, Ochrana oprávněného zájmu Společnosti, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Osobní údaje jsou Společností zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb a produktů. Společnost je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité (např. statistické ) informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, kdykoliv navštívíte Portál.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, udělujete tím i souhlas se zpracováním osobních údajů pro následující účely:
 1. zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování);
 2. výzkumu trhu;
 3. získávání zpětné vazby ohledně produktů a služeb Společnosti;
 4. monitoring chování klientů na Portálu a webových stránkách Společnosti.
Vaším souhlasem berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně zasláním na adresu Společností anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů zpřístupňuje Vaše osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým Zpracovatelům ve smluvním vztahu se Společností. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Z důvodu splnění stanovených účelů mohou mít v nezbytných případech k osobním údajům v omezeném rozsahu po omezenou dobu přístup tito Zpracovatelé:
 • účetní společnosti,
 • auditorské společnosti,
 • společnosti poskytující právní služby,
 • společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním,
 • společnosti poskytující IT služby,
 • marketingové společnosti,
 • společnosti zabývající se internetovým marketingem,
 • společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů,
 • společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů,
 • společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací,
 • společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci
Seznam příjemců osobních údajů je dostupný na hypertextovém odkazu www.beehypo.cz/zpracovatele. Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

5. OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců Poskytovatelů, zaměstnanců Společnosti a dodavatelů Společnosti a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společností, popř. jiné údaje, které Společnost obdrží od dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění smluv s dodavateli. Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

6. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste Společnosti ke zpracování udělil(a) souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:
Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smluv a obchodních vztahů Společnosti se zákazníky (uživateli Portálu)po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinností Společnostipo dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů Společnostipo dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*
Ochrana práv a chráněných zájmů Společnostimaximálně po dobu 5 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Ochrana oprávněného zájmu Společnosti maximálně po dobu 5 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářůpo dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit.

7.1. Právo na přístup k osobním údajům.

Chcete-li vědět, jestli o Vás Společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

7.2. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás Společnost zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.

7.3. Právo na výmaz

V případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje pokud:
 1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovány,
 2. zpracování je protiprávní,
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 4. to Společnosti ukládá zákonná povinnost.

7.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Společnosti požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

7.5. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby Společnost Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

7.6. Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, použijte, prosím, odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společnosti nebo e-mailem na elektronickou adresu [email protected]. Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o výkon předmětných práv. Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 5. 2019 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy na www.beehypo.cz/zasady .