Podmínky užívání a provozu internetového portálu Bee HYPO

společnosti Bee Bang, s.r.o. se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 IČ 07465131 zapsané 24. září 2018 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 301048

1. Definice pojmů

1.1. Portál Bee HYPO

Portál Bee HYPO (dále jen Portál) je informační automatizovaný systém Provozovatele zabezpečující elektronické aukce zejména v oblasti refinancování Hypoték, kontrolu a vyhodnocení parametrů Hypoték. Je tvořený souborem webových stránek, uživatelského rozhraní pro Registrované uživatele, aplikací pro Registrované poskytovatele Hypoték a back-endovým softwarem v prostředí Provozovatele. Kromě informačního obsahu umožňuje uživatelům registraci, zakládaní a aktualizaci jejich profilu, Registrovaným uživatelům vkládání a aktivování jejich poptávky, sledování a srovnávání přímých nabídek od Poskytovatelů, sledování průběhu procesů Aukcí.

1.2. Provozovatel

Provozovatelem Portálu je společnost Bee Bang s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ 07465131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 301048.

1.3. Uživatel

Portál je určen pro koncové klienty, fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Uživatele), kteří se zajímají o informace související s Hypotékami, zejména pro klienty Hypoték s pevnou úrokovou sazbou fixovanou na dobu zvolenou klientem.

1.4. Registrovaný uživatel

Registrovaný uživatel je Uživatel, který provedl registraci do Portálu a obdržel od Provozovatele přístupové údaje a aktivoval svůj přístup k němu.

1.5. Uživatelský účet

Administrační rozhraní určené registrovaným Uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám Portálu pod unikátním uživatelským jménem a využívat služby Portálu.

1.6. Poskytovatel

Poskytovatel je právnická osoba, která obdržela od České národní banky platné oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení a nemá s Provozovatelem žádné smluvní ujednání.

1.7. Registrovaný poskytovatel

Registrovaný poskytovatel je právnická osoba, která obdržela od České národní banky platné oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení a která má s Provozovatelem uzavřenou smlouvu. Registrovaný poskytovatel může předkládat své nabídky Registrovaným uživatelům v Portále v rámci jednotlivých Aukcí.

1.8. Preferovaný poskytovatel

Preferovaný poskytovatel je Registrovaný poskytovatel, jehož nabídku si na základě výsledků Aukce vybral Registrovaný uživatel a chce jím být kontaktován za účelem poskytnutí dalších informací k uzavření smlouvy o Hypotéce.

1.9. Hypotéka

Hypotékou se rozumí spotřebitelský úvěr na bydlení.

1.10. Formulář

Formulář je vstupní formulář v Portále, který umožňuje Registrovanému uživateli zadat své osobní údaje, údaje o dotčené nemovitosti a informace o jím preferovaných kritériích pro refinancovaní Hypotéky, pro vytvoření poptávky a ke kontrole vyhodnocení parametrů Hypotéky.

1.11. Aukce

Aukce je klíčový jednorázový proces zajišťovaný Portálem, který umožňuje Registrovanému uživateli podat poptávku na refinancování Hypotéky, kterou následně páruje s nabídkami Registrovaných poskytovatelů a řídí se pravidly Aukce. Portál je organizován do jednotlivých Aukcí, jedna (1) Aukce zpravidla znamená jednu (1) poptávku Registrovaného uživatele s možností několika nabídek od Registrovaných poskytovatelů.

1.12. Hlídací včelka

Je proces zajišťovaný Portálem, který pravidelně na konci každého kalendářního měsíce od vyplnění Formuláře Registrovaným uživatelem až do konce Hypotéky, kontroluje parametry Hypotéky a poskytuje Registrovanému uživateli jejich vyhodnocení.

1.13. Provozní doba

Portál je dostupný nepřetržitě v režimu 24x7. Provozní doba Portálu je 8:00 – 18:00 v pracovní dny. Provozní doba služby je doba, ve které Provozovatel poskytuje služby se zvýšenou péčí a reaguje na incidenty a případné vady Portálu.

1.14. Doba na údržbu

Doba na údržbu znamená dobu, ve které Provozovatel provádí pravidelný upgrade, testování nebo servisní zásah na Portálu. Provozovatel garantuje, že bude provádět údržbu Portálu mimo Provozní doby.

1.15. Zpracovatel

Zpracovateli jsou právnické a fyzické osoby, které shromažďují, uchovávají, využívají a jinak zpracovávají osobní údaje Uživatelů získané při provozování Portálu podle platných „Zásad zpracování osobních údajů“. Seznam a kontaktní údaje Zpracovatelů jsou dostupné pod tímto hypertextovým odkazem www.beehypo.cz/zpracovatele

2. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky užívání a provozu Portálu (dále jen Podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti s využíváním internetového Portálu. Dodržování těchto Podmínek je nezbytným předpokladem užívání Portálu Uživatelem. Uživatel Portálu jeho užíváním projevuje s těmito Podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat.

2.1. K Provozovateli

2.1.1.

Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit. Pro užívání Portálu jsou změněné Podmínky účinné nejpozději od okamžiku jejich uveřejnění na webových stránkách beehypo.cz.

2.1.2.

Provozovatel zveřejňuje na Portále informace o předběžných nabídkách na refinancování Hypoték od Poskytovatelů a to způsobem a v rozsahu, v jakém informace o nabídkách finančních produktů obdržel od Poskytovatelů nebo dohledal z veřejných informačních zdrojů na základě žádosti Registrovaného uživatele.

2.2. K Portálu

2.2.1.

Portál informuje Registrované uživatele zejména o srovnání nabídek od Poskytovatelů na refinancování Hypoték. Portál zajišťuje Registrovaným uživatelům pravidelnou kontrolu a vyhodnocení parametrů jejich Hypoték. Poskytované údaje a srovnání jsou pouze orientační a Provozovatel neodpovídá za úplnost, pravdivost a přesnost předkládaných informací na Portále.

2.2.2.

Registrovaný uživatel má možnost si v Portálu vybrat nabídku, kterou vyhodnocuje dle svého svobodného uvážení za nejvýhodnější a následně je mu umožněno kontaktovat Preferovaného poskytovatele, který tuto nabídku v Portále předložil. Provozovatel neručí za to, že Preferovaný poskytovatel uzavře s Registrovaným uživatelem smlouvu za podmínek uvedených ve vybrané nabídce. Poskytovatel může s Registrovaným uživatelem uzavřít smlouvu na základě individuálně sjednaných podmínek.

2.2.3.

Veškeré nabídky Poskytovatelů umístěné na Portálu jsou nezávazné a Poskytovatelé nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu podle podmínek z vybrané nabídky, zejména pokud Registrovaný uživatel uvedl ve Formuláři nepravdivé údaje.

2.2.4.

Odeslání Formuláře Registrovaným uživatelem není závaznou žádostí o uzavření smlouvy o Hypotéce a neslouží ani ke zprostředkování uzavření konkrétní smlouvy.

2.3. K Uživateli

2.3.1.

Uživatel bere na vědomí, že Portál předkládá indikativní údaje a že neobsahuje srovnání veškerých nabídek na refinancování Hypotéky dostupných na trhu a že Provozovatel není Poskytovatelem žádné Hypotéky nebo jiného finančního produktu. Srovnání nabídek nezahrnuje povinnost Provozovatele zveřejňovat nabídky všech Poskytovatelů.

2.3.2.

Uživatel bere na vědomí, že přehled nabídek na refinancování Hypoték v Portále na základě jím zadaných preferovaných parametrů nelze považovat za jakékoli individualizované doporučení vhodného produktu pro konkrétního spotřebitele a není ani poskytnutím rady ve smyslu ust. § 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru.

2.3.3.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může údaje zadané Uživatelem do Portálu a do Formuláře použít k následujícím účelům:
 • k získání veřejně dostupných nabídek od Poskytovatelů Hypoték,
 • k nahlédnutí do Katastru nemovitostí,
 • ke kontrole a vyhodnocení parametrů Hypotéky.

2.3.4.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé Uživatelům v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portále.

2.3.5.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel Portálu nejedná jménem a na účet třetích osob.

2.3.6.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může údaje odeslané Registrovaným uživatelem prostřednictvím Formuláře použít k předběžnému posouzení, zda Registrovaný uživatel splňuje podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí Hypotéky, o níž odesláním formuláře projevil zájem. Za tímto účelem může Registrovanýn poskytovatel údaje použít:
 • k jejich porovnání s kritérii stanovenými Poskytovatelem pro poskytnutí příslušného finančního produktu,
 • k nahlédnutí do interního registru Poskytovatele,
 • k nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací a do Bankovního registru klientských informací.

2.3.7.

Uživatel bere na vědomí, že na základě předběžného posouzení má Poskytovatel možnost se rozhodnout o tom, zda mu předloží nabídku prostřednictvím Portálu nabídku.

3. Obchodní podmínky Portálu

3.1. Základní principy Portálu

3.1.1.

Portál je určen pro Uživatele, kteří chtějí být pravidelně informováni o kontrole a vyhodnocení Hypotéky prostřednictvím Hlídací včelky nebo, kteří při refinancování spotřebitelského úvěru na bydlení chtějí anonymně oslovit vhodné Poskytovatele, chtějí formou Aukce získat výhodné podmínky pro dalšího termínu fixace úrokové sazby jejich Hypotéky a samostatně si vybrat vhodného Poskytovatele.

3.1.2.

Portál je organizován jako vyhodnocovací a aukční systém, kde Registrovaní uživatelé zadávají své údaje, aktivují poptávku na refinancování Hypotéky a Registrovaní poskytovatelé mají možnost vkládat a aktualizovat jejich nabídku vrámci jednotlivých Aukcí.

3.1.3.

Portál umožňuje Registrovanému uživateli zadat poptávku na refinancování Hypotéky prostřednictvím Formuláře. Do Formuláře uvádí Registrovaný uživatel svoje osobní údaje, údaje o dotčené nemovitosti a informace o jím preferovaných parametrech Hypotéky. Vyplněním a odesláním Formuláře souhlasí Registrovaný uživatel s tím, že Provozovatel může zpřístupnit veškerá data a informace, které Registrovaný uživatel do Formuláře uvedl (včetně osobních údajů), Registrovaným poskytovatelům, jakož i dalším spolupracujícím Zpracovatelům.

3.1.4.

Ve Formuláři má Registrovaný uživatel možnost aktivovat Aukci (zadat poptávku). Aktivací Aukce zároveň dává souhlas kzobrazení svých dat zFormuláře vPortále pro Registrované poskytovatele, vyjma svého jména, příjmení, adresy dotčené nemovitosti a adresy svého trvalého bydliště.

3.1.5.

Vyplnění následujících parametrů ve Formuláři Registrovaný uživatel poskytuje Provozovateli souhlas s pravidelným měsíčním zasíláním vyhodnocení parametrů jeho Hypotéky prostřednictvím Portálu (Hlídací včelky) na email Registrovaného uživatele:
 • současná nesplacená výše Hypotéky,
 • měna Hypotéky,
 • stávající Poskytovatel Hypotéky,
 • aktuální měsíční splátka Hypotéky (případně aktuální úroková sazba p.a.),
 • datum ukončení současné fixace Hypotéky,
 • datum ukončení Hypotéky.

3.1.6.

Registrovaní poskytovatelé mají možnost sledovat v Portále poptávky Registrovaných uživatelů, vkládat a aktualizovat svoje nabídky na každou individuální poptávku.

3.1.7.

Portál informuje Registrované uživatele a Registrované poskytovatele o průběžném a konečném výsledku Aukce.

3.1.8.

Po skončení Aukce má Registrovaný uživatel možnost prostřednictvím Portálu oslovit vybraného Preferovaného poskytovatele. Zároveň tímto krokem žádá, aby byla vybranému Registrovanému poskytovateli předána veškerá data z Formuláře a aby byl kontaktován Registrovaným poskytovatelem za účelem dalšího jednání s Preferovaným poskytovatelem.

3.1.9.

Portál pomáhá Registrovanému uživateli hlídat kroky vedoucí k uzavření smlouvy na Hypotéku a umožňuje mu hodnocení spokojenosti s vyřízením poptávky.

3.1.10.

Využití služeb Portálu je pro Registrované uživatele bezplatné.

3.2. Pravidla Aukce

3.2.1.

Předmětem Aukce je součet všech budoucích plateb na poptávané Hypotéce od klienta (dále jen Celkové platby), zahrnující splátku části jistiny, úroky, a Generické poplatky v měně refinancované Hypotéky za období od aktuálního termínu fixace Hypotéky do požadovaného termínu další fixace Hypotéky. Předmět Aukce je jednotný pro všechny Poskytovatele účastnící se Aukce.

3.2.2.

Generické poplatky jsou poplatky za služby spojené se zřízením a obsluhou Hypotéky, požadované Poskytovatelem po koncovém klientovi nebo placené Poskytovatelem za koncového klienta, bez kterých by Hypotéka nemohla být koncovému klientu Poskytovatelem poskytnuta. Generické poplatky a jejich výčet jsou vlastností Portálu a jsou součástí jednotného formátu nabídek předkládaných Registrovanými poskytovateli Registrovaným uživatelům prostřednictvím Portálu.

3.2.3.

Před každou Aukcí jsou Registrovaným uživatelem potvrzeny následující parametry poptávky:
 • částka k refinancování vměně Hypotéky (může být stejná nebo nižší ve srovnání saktuální nesplacenou výši Hypotéky),
 • celková doba splácení hypotéky (konečný termín splatnosti Hypotéky bz měl být stejný nebo dřívější ve srovnání saktuálním konečným termínem splatnosti Hypotéky uvedeném na Formuláři),
 • a délka fixace Hypotéky.
Tyto parametry společně s dalšími informacemi z Formuláře (bez identifikačních a osobních údajů Registrovaného uživatele), které sdílí všichni Registrovaní poskytovatelé, zůstávají bez možnosti změny od aktivace Aukce Registrovaným uživatelem až do ukončení a vypořádání Aukce.

3.2.4.

Registrovaný uživatel provádí aktivaci Aukce potvrzením všech požadovaných parametrů v Portále. Provozovatel má právo, před spuštěním Aukce, nejpozději do druhého pracovního dne od kdy proběhla aktivace Aukce Registrovaným uživatelem, zkontrolovat relevantnost poptávaných parametrů a Aukci spustit pro podávání nabídek od Registrovaných poskytovatelů, případně Aukci odmítnout, pokud zjistí nesrovnalost u údajů zadaných Registrovaným uživatelem do Formuláře

3.2.5.

Registrovaný uživatel může aktivovat Aukci nejdříve jeden (1) rok a nejpozději jeden (1) měsíc před aktuálním smluvním termínem fixace Hypotéky.

3.2.6.

Doba trvání Aukce je pět (5) pracovních dní (5x24hod) od spuštění Aukce Provozovatelem. Aukce končí poslední pracovní den vždy mezi osmou (8) a osmnáctou (18) hodinou.

3.2.7.

Po aktivaci Aukce Registrovaní poskytovatelé v Portále vkládají nebo aktualizují během Aukce jejich nabídky na Celkové platby. Celkové platby jsou v detailu rozdělené podle jednotlivých typů pravidelných a jednorázových plateb a poplatků. Jednotlivé nabídky jsou v Portále seřazeny vzestupně podle Celkových plateb a mohou být průběžně sledovány Registrovaným uživatelem.

3.2.8.

Minimální snížení Předmětu Aukce při aktualizaci nabídky Poskytovatele v Aukci (1 krok) je1 CZK ve srovnání s aktuální nejlepší nabídkou od všech Poskytovatelů.

3.2.9.

Výjimkou je první inicializační nabídka Poskytovatele v Aukci, jejíž výše může být libovolná.

3.2.10.

V Portále v rámci Aukce mohou být Provozovatelem Registrovanému uživateli předloženy i veřejné nabídky od vybraných Neregistrovaných poskytovatelů.

3.2.11.

Aukce je po uplynutí Doby trvání Aukce v Portále automaticky ukončena.

3.2.12.

Registrovaný uživatel se může, na základě výsledků Aukce (pořadí a parametrů všech nejlepších nabídek od Registrovaných Poskytovatelů účastnících se Aukce) a nejpozději tři (3) týdny před aktuálním smluvním termínem fixace Hypotéky, rozhodnout pro využití nabídky od jednoho (1) Preferovaného poskytovatele. V tomto případě prostřednictvím Portálu provede Registrovaný uživatel souhlas k elektronickému předání svých veškerých dat z Formuláře Preferovanému poskytovateli. Preferovaný poskytovatel je povinen zajistit platnost každé nabídky minimálně po dobu tří (3) týdnů od ukončení Aukce a předložení výsledků z ní Registrovanému uživateli.

3.2.13.

Následně Preferovaný poskytovatel, na základě předaných údajů, kontaktuje Registrovaného uživatele. Poskytovatel v roli Preferovaného poskytovatele se zavazuje, že bude kontaktovat Registrovaného uživatele nejpozději do dvou (2) pracovních dní ode dne, kdy byla předána data, za účelem získání dalších informací směřujících k uzavření smlouvy o Hypotéce.

3.2.14.

Preferovaný poskytovatel má právo dodatečně upravit podmínky z předložené nabídky v Portále, případně nabídku stornovat, pokud po předání všech údajů o Registrovaném uživateli a jeho Hypotéce zjistí, že Registrovaný uživatel uvedl ve Formuláři nepravdivé informace nebo se výrazně zhoršila situace Registrovaného uživatele od uzavření aktuální smlouvy na Hypotéku nebo z vážných interních důvodů nemůže Preferovaný poskytovatel dodržet podmínky z předložené nabídky v Portále.

3.2.15.

Provozovatel bude předem informovat Registrovaného uživatele o možnosti aktivace nové Aukce při dalším termínu fixace Hypotéky.

3.3. Další práva a povinnosti Registrovaných uživatelů

3.3.1. Registrace

Podmínkou využití služeb Portálu je registrace Uživatele. Podmínky nakládání s osobními údaji Uživatelů se řídí se samostatným dokumentem „Zásady zpracování osobních údajů“, který je dostupný zde.

3.3.2. Vytváření příležitostí

Vyplněním Formuláře Registrovaný uživatel zároveň vyjadřuje svůj zájem, aby byl kontaktován i v budoucnu v souvislosti s nabídkou refinancování Hypotéky.

3.3.3. Právo nevyužít nabídky Poskytovatelů

Registrovaný uživatel má právo bez udání důvodu nevyužít jakoukoliv nabídku předloženou od Poskytovatelů v Portále.

3.3.4. Podaní reklamace nebo stížnosti

Uživatel má možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Portálu nebo Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Není-li Uživatel spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechce-li komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn se obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz

3.3.5. Další ustanovení

Uživatel není oprávněn při využívání Portálu používat postupy, které by mohly mít negativní dopad na provoz Portálu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob směřujících neoprávněně vůči Portálu.

3.4. Další práva a povinnosti Provozovatele

3.4.1. Autorská práva

3.4.1.1.
Veškerý obsah Portálu a webových stránek www.beehypo.cz, jejichž součástí je software, programové vybavení, texty, grafické zobrazení, design a vyobrazení tvořící tyto komponenty jsou chráněny autorským zákonem. Vlastníkem autorských práv je Provozovatel.
3.4.1.2.
Provozovatel si vyhrazuje právo internetové stránky www.beehypo.cz a Portál a jejich obsah upravovat či měnit bez předchozího upozornění Registrovaného uživatele.

3.4.2. Výluky a omezení provozu Portálu

3.4.2.1.
Provozovatel provádí pravidelnou údržbu Portálu a za tímto účelem je oprávněn jeho provoz omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (výluka). Provozovatel je povinen termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit na svých internetových stránkách alespoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.
3.4.2.2.
Pokud výluka trvá déle než 2 hodiny v Provozní době Portálu, je doba trvání všech aktivních Aukcí, která uplyne během výluky, prodloužena o 24 hodin.
3.4.2.3.
V případě technických potíží Portálu, které trvají déle než 2 hodiny v Provozní době, kdy převážná většina Registrovaných poskytovatelů nemůže umísťovat své nabídky, nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro Registrované uživatele, jsou aktivní Aukce, jejichž doba trvání uplyne během výpadku nebo do 15 minut po jeho odstranění, prodloužena o 24 hodin.

3.4.3. Omezení odpovědnosti Provozovatele

3.4.3.1.
Provozovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita Registrovaného uživatele nebyla správná.
3.4.3.2.
Provozovatel se nepodílí na obsahu nabídek Registrovaných poskytovatelů a za jejich obsah neodpovídá.
3.4.3.3.
Registrovaní uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Registrovaného uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Registrovaný uživatel se prostřednictvím Portálu dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.
3.4.3.4.
Provozovatel neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na internetových stránkách www.beehypo.cz a Portále. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů z internetových stránek www.beehypo.cz a Portálu.
3.4.3.5.
Provozovatel neposkytuje služby a produkty nabízené na Portále a není zavázán z případných právních úkonů učiněných uživatelem či třetí osobou, i kdyby došlo na dálku k uzavření smlouvy mezi uživatelem a třetí osobou.

3.4.4. Pozastavení uživatelského účtu

3.4.4.1.

Provozovatel je oprávněn pozastavit Uživatelský účet toho Registrovaného uživatele, který podstatným způsobem porušil Podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Registrovaný uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

3.4.4.2.

Provozovatel je oprávněn pozastavit Uživatelský účet zejména z důvodu:
a) uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů;
b) vyhýbání se plnění závazků vůči Provozovateli založením nového Uživatelského účtu.

3.4.4.3.

Osoba, které byl pozastaven Uživatelský účet, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Registrovaný uživatel.

3.4.5. Změna Podmínek

3.4.5.1.
Podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny či doplňovány; tím nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
3.4.5.2.
Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen oznámit to Uživateli alespoň 5 dní před dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek (prostřednictvím oznámení na stránkách www.beehypo.cz).
3.4.5.3.
Registrovaný uživatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené elektronicky na emailovou adresu [email protected]. Neodmítne-li Uživatel změny Podmínek, má se za to, že novou verzi (nové znění) Podmínek akceptoval.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy mezi Registrovaným uživatelem a Provozovatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11.4.2020 a v plném rozsahu nahrazují Podmínky platné a účinné do toho dne.